Terapeut

Matej Martinčín

Som diplomovaný fyzioterapeut so  skúsenosťami s rehabilitáciou ako na lôžkovej tak aj na ambulantnej časti.
 
Ako fyzioterapeut vykonávam činnosti a ďalej ustanovujem a vykonávam bez nutného, odborného dohľadu v súlade s diagnózou lekára prípadne v súlade s odporúčaným postupom lekára, ak je stanovený, a na základe vlastného vyšetrenia určím optimálny variant a kombinácie fyzioterapeutických postupov tak, aby sa dosiahol cieľ požadovaný lekárom.Pritom  najmä vykonávam vyšetrenia, ktoré  sú nutné pre stanovenie ďalšieho postupu vo fyzioterapii, ako zisťovanie anamnézy, vyšetrenie postúry, polohy a funkcie jednotlivých pohybových segmentov, vyšetrenie dychových funkcií, a to hlavne pomocou špecializovaných testov a meraní. Vykonávam komplexné kineziologické vyšetrenie vrátane diagnostiky pohybového aparátu, diagnostiky bolestivých a spúšťových bodov, algeziologické vyšetrenie a ďalších neurologických prejavov.
 
Vo svojej fyzioterapeutickej praxy sa najviac orientujem na riešenie problémov vyplývajúcich z nesprávneho životného štýlu ako sú: chybné držanie tela, nesprávne pohybové stereotypy, svalové dysbalancie, poškodenia medzistavcových platničiek. Ďalej na ovplyvnenie funkčných problémov vyplývajúcich z jednostranného zaťaženia či už v práci alebo pri rekreačnej športovej činnosti.
 
  • vykonávam analýzu bežných denných aktivít z hľadiska fyzioterapie,
  • vykonávam cielené ergonomické vyšetrenie vzhľadom k stavu pacienta,
  • na základe fyzioterapeutickej diagnózy stanovujem individuálny terapeutický krátkodobý a dlhodobý plán so znalosťou patofyziológie ochorenia
  • na základe funkčných porúch pohybového aparátu, ako sú poruchy lokomócie, postury a svalove dysbalancie vykonávam korekčné a reedukačné metódy s cielom ovplyvnenia daných porúch,
  • prostredníctvom pohybu a ďalších fyzioterapeutických metód cielene ovplyvňujem funkcie ďalších systémov, vrátane psychických funkcií,
  • doporučujem kompenzačné pomôcky podľa stavu pacienta,
  • aplikujem metódy mechanoterapie,
  • hodnotím výsledný efekt fyzioterapeutickej starostlivosti.